Author guidelines

 

Auteurs richtlijnen

(For English press here)

ERIS accepteert bijdragen in het Nederlands en het Engels.

Alle ingezonden artikelen worden onderworpen aan een peer review, waarbij de volgende procedure wordt gehanteerd. De geanonimiseerde inzendingen worden door een redactielid verzameld en verdeeld over de redactieleden. Deze inzendingen worden door minimaal twee redactieleden beoordeeld. Nadat de inzendingen door de gehele redactie zijn besproken, wordt er een selectie gemaakt en krijgen alle auteurs feedback. Wanneer het proces van redigeren begint, zoekt de redactie een academicus die expertise heeft binnen het veld van het desbetreffende onderwerp van de geselecteerde inzendingen. Vervolgens zoeken wij contact met de auteurs om, aan de hand van de voorstellen van zowel de redactie als de academicus, tot de beste versie van de inzendingen te komen.

ERIS publiceert bijdragen waarvan de inhoud bestaat uit origineel, niet eerder gepubliceerd materiaal. Als auteurs hun artikel elders opnieuw willen publiceren, of delen van eerder gepubliceerd materiaal willen gebruiken voor een artikel, dienen zij dit aan te geven op het moment dat ze gevraagd worden te publiceren in ERIS, of bij ongevraagde inzendingen op het moment van toezending.

ERIS behoudt zich het recht voor bijdragen te redigeren. Auteurs worden in de gelegenheid gesteld redactionele wijzigingen voor publicatie in te zien, mits de artikelen tijdig worden ingeleverd bij de redactie.

ERIS behoudt zich het recht voor artikelen niet te publiceren als zij niet voldoen aan de inhoudelijke standaard van de redactie.

 

TECHNISCHE EISEN

 

 1. Auteurs sturen hun tekst geanonimiseerd per email naar de redactie: eriscfp.fgw@vu.nl. De tekst is opgeslagen in MS Word (.doc/.docx).
 2. Tekst moet worden opgeslagen in een simpel formaat, dat wil zeggen zonder automatische koppelingen, automatische inhoudsopgaven of kopteksten, in een consistent lettertype, links uitgelijnd en zonder geactiveerde hyperlinks of macro’s.
 3. Auteurs sturen, op twee afzonderlijke bestanden, mee:– Een Engelstalige of Nederlandstalige abstract van maximaal 100 woorden met een aantal relevante trefwoorden (max. 6). Deze worden gebruikt als ‘tags’ voor de online tekst. Op het tweede bestand een korte biografie (discipline, studiejaar).
 4. Regelafstand 1,15 en lettertype 10.

 

 

OMVANG INZENDINGEN

 

De aanbevolen omvang is:

 • Boekrecensies: max. 2000 woorden
 • Artikelen: 2000 tot max. 5000 woorden
 • 100 woorden voor een abstract (Engelstalige samenvatting, verplicht bij artikelen)

 

Bij overschrijding van de aanbevolen omvang behoudt de redactie zich het recht voor bijdragen in te korten. Van deze aanbevelingen mag enkel worden afgeweken met  uitdrukkelijke toestemming van de redactie.

 

STILISTISCHE EISEN

 

 1. Voor de spelling wordt gebruik gemaakt van de Woordenlijst Nederlandse taal (het Groene boekje) versie 2015.
 2. Bij CITATEN worden dubbele aanhalingstekens gebruikt (“x”). Citaten binnen citaten worden op de volgende manier weergegeven (“x ‘y’ z”). Voor weglatingen in citaten wordt in ERIS (…) gebruikt.
 3. Niet-Nederlandse woorden en uitdrukkingen die niet voorkomen in de Woordenlijst Nederlandse taal, worden gecursiveerd, zowel in de tekst als in de voetnoten. Engels kan onvertaald blijven. Van andere talen wordt bij de eerste keer een vertaling gegeven. Na het eerste dubbele gebruik van een dergelijk woord volstaat het niet-Nederlandse woord. Niet-Nederlandse citaten blijven in romein staan.
 4. Probeer het gebruik van AFKORTINGEN (zoals bijvoorbeeld o.a., bijv., enz.) te vermijden in de tekst. Ze zijn wel toegestaan in voetnoten en binnen vierkante haken. Getallen en tijdsaanduidingen worden altijd voluit geschreven. Data worden als volgt weergegeven: 9 oktober 2007.

 

LITERATUURVERWIJZINGEN

 

Verwijzingen in de tekst

ERIS gebruikt bronvermelding in voetnoten wordt opgenomen en aan het eind een literatuurlijst wordt gegeven via The Chicago Manual of Style. (zie onder voor een uitgebreide instructie)

Literatuurlijst

De literatuurlijst dient alle bronnen waar in de tekst naar wordt verwezen te bevatten, maar niet meer. De verstrekte gegevens zijn zo compleet mogelijk; de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de gegevens ligt bij de auteur.

Voorbeelden

 • Een verwijzing naar een boek:

Eerste vermelding in de noot:

Michael Pollan, The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals (New York: Penguin, 2006), 99–100.

Verdere vermeldingen in de noot:

Pollan, Omnivore’s Dilemma, 3.

In de literatuurlijst:
Pollan, Michael. The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals. New York: Penguin, 2006.
Eerste vermelding bij twee auteurs:
Geoffrey C. Ward en Ken Burns, The War: An Intimate History, 1941–1945 (New York: Knopf, 2007), 52.
Verdere vermeldingen bij twee auteurs:
Ward en Burns, War, 59–61.
In de literatuurlijst:
Ward, Geoffrey C., and Ken Burns. The War: An Intimate History, 1941–1945. New York: Knopf, 2007.
Bij vier of meer auteurs moet een lijst met de namen van alle van auteurs in de bibliografie opgenomen worden; in de noten wordt alleen de eerste auteur genoemd, gevolgd door et al. (“en anderen”)
Voorbeeld:
Dana Barnes et al., Plastics: Essays on American Corporate Ascendance in the 1960s (New York: Knopf, 2007), 52.
 • Een verwijzing naar een artikel:

Eerste vermelding in de noot:

Joshua I. Weinstein, “The Market in Plato’s Republic,” Classical Philology 104 (2009): 440.

Verdere vermeldingen in de noot:

Weinstein, “Plato’s Republic,” 452–53.

In de literatuurlijst (alle pagina’s van het artikel noteren)
Weinstein, Joshua I. “The Market in Plato’s Republic.” Classical Philology 104 (2009): 439–458.

 

Plaatsnamen, redactieaanduidingen en andere toevoegingen worden in het Nederlands vermeld, dus Parijs in plaats van Paris en (red.) in plaats van (ed.) of (Hrsg.).

 

 

Indien er onduidelijkheden zijn of verwijzingswijze niet genoemd, dan kan er gekeken worden op de website van de The Chicago Manual of Style of contact worden opgenomen met de redactie (eris.fgw@vu.nl).

 


Author guidelines

 

ERIS accepts contributions in Dutch and English.

All contributions that are sent to the Editorial Office are subject to the following peer review procedure. The anonymised contributions will be collected by one editor. This editor will divide contributions anonymously between the other editors. The contributions will be reviewed by at least two editors. After the editors discussed all contributions, they will select a few contributions and give feedback to all authors. As the editing process begins, the editors seek for an academic with an expertise within the field of the concerned subjects. After this, the editors will contact the authors to achieve the best version of the contribution based on the propositions of the academic and the editors.

ERIS only publishes contributions which consist of original, unpublished material. Authors intending to republish articles, or to use previously published material as part of an article, must notify us at the time they accept the invitation to publish or, in the case of unsolicited articles, at the time of submission.

ERIS reserves the right to edit any contribution. Authors have the opportunity to look into the edited version, provided the articles are handed over to the Editorial Office in due time.

ERIS reserves the right to exclude articles from publishing, if they do not meet the journal’s standards.

 

TECHNICAL CONDITIONS

 

 1. Authors must submit their texts as an email attachment to the Editorial Office [eriscfp.fgw@vu.nl], saved in MS Word (.doc/.docx) format. This file should be anonymous.
 2. Text must be saved in a simple format, i.e. without automatic hyphenation, automatic indexing of section headings, with a consistent script, aligned left and no activated hyperlinks or other macros.
 3. On two separate sheets, authors should supply:– An abstract not exceeding 100 words, with relevant keywords (max. 6). These will be used for ‘tagging’ the published text online. And in another file a short biographical note (discipline, study year etc. not exceeding 6 sentences in total)
 4. Line spacing should be 1,15 and font size should be 10.

 

 

SIZE OF THE CONTRIBUTIONS

 

The recommended size is:

 • Book reviews: up to 2000 words
 • Articles: 2000 to 5000 words
 • Abstract: 100 words (a requirement for articles)

 

If a contribution exceeds the recommended size, the editors reserve the right to edit it. Deviations from these requirements are only allowed with the expressed consent of the editors.

 

STYLISTIC REQUIREMENTS

 

 1. The journal’s style with regard to quotation marks is as follows. For a quotation, i.e. when reporting a source’s exact language, use single quotation marks (‘x’). For quotations made within quotations use double quotation marks (‘x “y” z’).
 2. Non-English words and phrases shall appear in italics (cursive) both in the text and in the footnotes and must be followed by the English translation in parenthesis. From the second use of the word it is permitted to simply use the non-English word.
 3. Abbreviations in the text should be avoided. They are allowed in the footnotes and within square brackets. Numbers and dates are always written in full. Dates shall appear as follows: 9 October 2007.

 

REFERENCE

 

References in text

ERIS uses a reference system that gives the abbreviated reference in a footnote and the full reference at the end of the article in a reference list in the style of the .

Reference list

The reference list contains all the sources referred to in the text, but no more than that. The given information is as complete as possible; the responsibility for the correctness and the completeness of the reference list lies with the author.

Examples

 • Reference to a book:

First mention:

Michael Pollan, The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals (New York: Penguin, 2006), 99–100.

Second mention and onward:

Pollan, Omnivore’s Dilemma, 3.

In the bibliography:
Pollan, Michael. The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals. New York: Penguin, 2006.
With two authors:
Geoffrey C. Ward and Ken Burns, The War: An Intimate History, 1941–1945 (New York: Knopf, 2007), 52.
Second mention and onward:
Ward and Burns, War, 59–61.
In the bibliography:
Ward, Geoffrey C., and Ken Burns. The War: An Intimate History, 1941–1945. New York: Knopf, 2007.
For four or more authors, list all of the authors in the bibliography; in the note, list only the first author, followed by et al. (“and others”)
Dana Barnes et al., Plastics: Essays on American Corporate Ascendance in the 1960s (New York: Knopf, 2007), 52.
 • Reference to an article:

First mention:

Joshua I. Weinstein, “The Market in Plato’s Republic,” Classical Philology 104 (2009): 440.

Second mention and onward:

Weinstein, “Plato’s Republic,” 452–53.

In the bibliography (list the page range for the whole article)
Weinstein, Joshua I. “The Market in Plato’s Republic.” Classical Philology 104 (2009): 439–458.

Place names, publishing information and other additions are mentioned in English, e.g.: The Hague instead of Den Haag, and (ed.) instead of (red.) or (Hrsg.)

 

If anything remains unclear, please see the website: The Chicago Manual of Style for more examples and other formats. If this does not resolve your problem please contact the editorial office (eris.fgw@vu.nl).