About ERIS

Eris logo3(For English press here)

ERIS is een wetenschappelijk journal van de geesteswetenschappen.

De drie speerpunten van ERIS zijn:

  • Getalenteerde studenten een platform bieden om ervaring op te doen met het wetenschappelijke publicatieproces en om hun werk voor een breder publiek beschikbaar te maken.
  • Een interdisciplinaire manier van wetenschap bedrijven uitdragen door de verschillende disciplines binnen de geesteswetenschappen in één journal te integreren.
  • Bijdragen aan de Why Humanities Matter beweging door hoogwaardig geesteswetenschappelijk onderzoek te presenteren, die dankzij de interdisciplinaire insteek een gemakkelijkere toepassing in de maatschappelijke context kent.

Deze speerpunten geven aan op welke manier ERIS wil bijdragen aan de profilering van de academische gemeenschap op de VU, maar ook aan de ontwikkeling van de geesteswetenschappen in nationale en internationale context.

Het eerste speerpunt gaat in op een probleem voor veel studenten in Nederland. Studenten in de geesteswetenschappen hebben weinig mogelijkheid om tijdens hun studie al in aanraking te komen met de wetenschappelijke praktijk. Dit levert verschillende problemen op. Ten eerste kunnen studenten nu niet goed inschatten of zij later de wetenschap in willen, omdat zij hier te weinig praktijkervaring mee hebben. Ten tweede is het voor studenten die wel de wetenschap in willen, moeilijk om dit te bereiken. Om een Phd plek te verkrijgen moet je een fantastische CV hebben, en het liefst al enkele publicaties. Maar publicaties zijn voor studenten zeer moeilijk te verkrijgen. Ten slotte klagen studenten die een Phd plek verkrijgen vaak dat er een enorm verschil is tussen een Master-studie en een Phd aanstelling. Zij voelen zich niet voldoende opgeleid om hun nieuwe takenpakket uit te kunnen voeren.

Het tweede speerpunt sluit aan bij de internationale trend om meer focus op interdisciplinariteit te leggen. Steeds meer toponderzoek en steeds meer topopleidingen zijn interdisciplinair van aard. Een belangrijke reden hiervoor is dat de wereld en zijn problemen zelf interdisciplinair zijn, waardoor een monodisciplinair perspectief hierop altijd tekort schiet.

Met het derde speerpunt sluiten we aan bij de belangrijkste beweging in de geesteswetenschappen van dit moment. Hoewel de waarde van de geesteswetenschappen doorgaans onmiskenbaar is voor geesteswetenschappers zelf, ziet het grote publiek deze waarde minder duidelijk. De geesteswetenschappen hebben daarom zoveel mogelijk podia nodig waarop zij hun beste werk kunnen presenteren om zo hun waarde te bewijzen. Aangezien ERIS enkel de allerbeste studentenpapers tentoonstelt is zij precies zo een podium.

De redactie van ERIS gelooft dat deze drie speerpunten afzonderlijk nastrevenswaardig zijn. Bovendien geloven wij dat deze speerpunten elkaar ondersteunen. Door studenten beter op een (interdisciplinaire) academische carrière voor te bereiden verwachten wij op den duur betere onderzoekers te produceren, in wiens werk de waarde van de geesteswetenschappen evident is. Tegenovergesteld leidt volgens ons de erkenning van de waarde van de geesteswetenschappen door de maatschappij tot een influx van talentvolle studenten die een carrière in het onderzoek ambiëren en tot de financiële middelen die hiervoor noodzakelijk zijn.


ERIS is a scientific journal for the humanities.

Eris logo3

The three targets of ERIS are:

  • To offer a platform to talented students to get acquainted with the scientific publication process and to share their work with a wider audience.
  • Taking an interdisciplinary approach to science by uniting all of the humanities in one journal.
  • To contribute to the Why Humanities Matter movement by providing top notch research of the humanities, that is more easily applicable in a public context due to its interdisciplinary nature.

These targets formulate how ERIS wishes to contribute to the developmment of the humanities in a national and international context. The targets are independently motivated in the section below.

The first target addresses a problem for many student in the Netherlands. Students in the humanities see little to no opportunity to get acquainted with the actual practice of science during their education. This causes several problems. Firstly, it is difficult for students to assess how an academic career would suit them, because their education does not sufficiently resemble the experience of having such a career. Secondly, even for students that do aspire to become academics, Phd positions are often unattainable. A great CV and preferably a few publications are required to obtain such positions, but publications are very hard to come by for students. And finally, Phd students complain about the drastic difference between their Master program and their Phd trajectory. They often feel insufficiently prepared for their academic careers.

The second target resembles the international tendency to focus more on interdisciplinarity. The leading research institutes and universities increasingly take an interdisciplinary approach to their education and research. An important motivation for this is that the world and its problems are themselves interdisciplinary, so that a unidisciplinary perspective always falls short.

With the third target we join the most important movements in the humanities of today. Although the value of the field of the humanities tends to be evident to its members, the public remains sceptical. The humanities therefore need as much platforms as possible to present their best work in order to prove their worth. Because ERIS presents the best studentpapers of the humanities, we provide exactly such a platform.

The editorial board of ERIS believes that these three targets are independently motivated. Moreover, we believe that these targets support each other. By giving students a better preparation for their academic careers we expect to produce better scholars in the long run, whose work will be valuable beyond reasonable doubt. And the recognition of the value of the humanities will stimulate an influx of talented students and aspiring academics into the humanities, along with the financial backing that these require.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s